Briç Yasaları – Rönons (Bilgi)

Rönons

YASA 61 – RENGE UYMAMAK – RÖNONS İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

A. Rönonsun Tanımı
Yasa 44’e göre bir renge uymamak veya yasa tarafından emredilen ya da bir usulsüzlüğün düzeltilmesi için bir seçeneğin uygulanması sırasında bir rakip tarafından belirtilen bir rengi veya kartı olanak varken, çıkmamak ya da oynamamak rönons teşkil eder (ancak uymanın olanaksız olduğu durumda bkz. Yasa 59).

[Açıklama: Rönonsun anlamı, oynanan renge iştirak edebilecek durumda olunmasına rağmen iştirak edilmeyip başka bir renk ile löveye iştirak etmektir.] 

B. Olası Rönonsla İlgili Araştırma Yapma Hakkı
1. Deklaran renge uymamış olan bir defans oyuncusuna çıkılan renkte kartı olup olmadığını sorabilir.
2. (a) Yer, deklarana sorabilir [ancak bkz. Yasa 43B2(b)].
(b) Yer, defans oyuncularına soramaz ve Yasa 16B uygulanabilir.
3. Defans oyuncuları deklarana ve (izinsiz bilgi doğması riskiyle beraber) birbirlerine sorabilirler.

[Yer ortağına (Konuşma hakkını kaybetmemiş ise) bu tip bir durumda “elinde oynanan renk yok mu?” diye sorabilir. (43B2) , ancak yer defans oyuncularına soramaz. Defans oyuncuları ise deklarana veya ortağına sorabilir. Ancak bu soruşturma bazen izinsiz bilgi oluşmasına yol açabilir. Bu durumda hakem bunu dikkate almalıdır.]

C. Löveleri İnceleme Hakkı
Rönons yapılmış olduğunun iddia edilmesi, hiçbir oyuncuya geçmiş lövelerin incelenmesi hakkını vermez. (Bkz. Yasa 66C.)

[Masada bir rönons olduğuna dair bir şüphe varsa geçmiş lövelere sadece hakem nezaretinde izin verilir oyuncular kendi başlarına löveleri açamazlar.]

 

YASA 62 – RÖNONSUN DÜZELTİLMESİ

A. Rönons Düzeltilmelidir
Rönons resmileşmeden önce usulsüzlüğün farkına varılırsa, oyuncu rönonsunu düzeltmek zorundadır.

[Rönons resmileşmemiş ise ve farkına varılır ise oyuncu rönonsunu düzeltmek zorundadır.]

B. Rönonsun Düzeltilmesi
Bir rönonsu düzeltmek için, kusurlu oyuncu oynadığı kartı geri alır ve yerine yasal bir kart koyar.
1. Bu şekilde geri alınan kart bir defans oyuncusunun kapalı elinden oynanmışsa majör cezalı karta dönüşür (Yasa 50).
2. Bu kart deklaranın (Yasa 43B2(b)’ye tabi) veya yerin elinden oynanmışsa ya da bir defans oyuncusunun gözüken kartı ise bir başka onarma olmaksızın değiştirilebilir.

 

C. Löveye Oynanan Daha Sonraki Kartlar
1. Kusursuz tarafın her iki üyesi rönonstan sonra buna dikkat çekilmeden önce oynamış olabileceği her kartı geri alabilir ve eline geri koyar. (Bkz. Yasa 16C.)
2. Kusursuz bir oyuncu bir kartı bu şekilde geri aldıktan sonra, kusurlu tarafın sıradaki oyuncusu da kartı değiştirebilir, bu oyuncu defans oyuncusu ise bu kart cezalı karta dönüşür. (Bkz. Yasa 16C.)
3. Eğer her iki taraf ta aynı lövede rönons yaparsa, ve taraflardan yalnızca birisi bir sonraki löveye kart vermiş ise, her iki rönonsun da düzeltilmesi gerekir (bkz.Yasa 16C2). Defans tarafının geri almış olduğu tüm kartlar cezalı kart durumuna dönüşür.

 

D. Onikinci Lövede Rönons
1. Onikinci lövedeki, rönons, resmileşmiş olsa dahi ellerin dördü de borda geri konulmadan önce fark edilmiş ise düzeltilmelidir.
2. Eğer bir defans oyuncusu onikinci lövede, ortağının oynama sırasından önce rönons yaparsa, Yasa 16C geçerlidir.

 

YASA 63 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİ

A. Rönonsun Resmileşmesi
Bir rönons aşağıdaki durumlarda resmileşmiş olur:
1. Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye çıkış yaptığı ya da kart oynadığında (bu tür her oyun yasal olsun veya olmasın, rönonsu resmileştirir).
2. Kusurlu oyuncu veya ortağı bir sonraki löveye oynanacak kartı söylediğinde ya da başka herhangi bir şekilde işaret ettiğinde.
3. Kusurlu tarafın bir üyesi sözle veya elini göstererek ya da başka herhangi bir yolla, talep veya terk isteminde bulunduğunda.
4. Rakibin talep veya terk istemine ilişkin bir uzlaşma sağlandığında (Yasa 69A çerçevesinde), ve kusurlu tarafın turun bitiminden önce veya bir sonraki bordda bir konuşma yapmadan önce bu konuda herhangi bir itirazda bulunmaması halinde.

B. Rönonsun Düzeltilememesi
Rönons bir kere resmileştikten sonra, artık düzeltilemez (Onikinci lövedeki rönons veya Yasa 62C3’te belirtilen durum hariç) ve rönonsun meydana geldiği löve oynandığı gibi kalır.

[Rönons resmileştikten sonra artık düzeltme yapılmaz ve oyun sanki hiç kusur yokmuş gibi sonuna kadar oynanır.]

 

YASA 64 – RÖNONSUN RESMİLEŞMESİNDEN SONRA YÖNTEM

A. Otomatik Löve Ayarlaması
Rönons resmileştiğinde:
1. rönonsun olduğu löve kusurlu oyuncu* tarafından kazanıldığında, oyun sonunda, rönonsun olduğu löve ile birlikte kusurlu tarafın kazandığı daha sonraki lövelerden biri kusursuz tarafa aktarılır.
2. rönonsun olduğu löve kusurlu oyuncu* tarafından kazanılmadığında, eğer ki kusurlu taraf bu löveyi veya sonraki herhangi bir löveyi kazanmışsa, oyun sona erdikten sonra, kusursuz tarafa bir löve aktarılır.

  • Bu Yasaya göre, yerin kazandığı bir löve, deklaranın kazandığı löve değildir

[Otomatik löve ayarlaması :
1. Rönons resmileştiğinde ve rönons kusurlu oyuncu (ortağı değil) tarafından kazanılmış ise rönonsun olduğu löve ile birlikte daha sonra kusurlu ortaklığın aldığı lövelerden biri olmak üzere toplam 2 löve kusursuz tarafa aktarılır ve resmi skor alınır.
2. Rönons lövesi kusurlu oyuncu tarafından alınmamış ise kusurlu taraf rönonsdan sonra löve kazanmış ise bu lövelerden 1 adedi kusursuz tarafa aktarılır.]

B. Otomatik Löve Ayarlamasının Yapılmaması
Rönonsun resmileşmesinden sonra, aşağıdaki durumlarda otomatik löve ayarlaması yapılmaz. (Ancak bkz Yasa 64C):
1. Kusurlu rönons lövesini veya sonraki herhangi bir başka löveyi kazanmamışsa.
2. İlk rönonsun resmileşmesinden sonra, aynı oyuncunun aynı renkten bir sonraki rönonsu ise.
3. Rönons, cezalı bir kartın oynanmaması veya yere ait kartlardan herhangi
birinin oynanmaması sonucu meydana gelmişse.
4. Rönonsa ilk kez, kusursuz tarafın bir üyesi daha sonraki elde bir konuşma
yaptıktan sonra dikkat çekilmişse.
5. Rönonsa ilk kez tur sona erdikten sonra dikkat çekilmişse.
6. Onikinci lövedeki bir rönons ise.
7. Aynı bordda her iki taraf da rönons yaparsa ve her iki rönons ta resmileşmiş ise.
8. Yapılan rönons Yasa 62C3 kapsamında düzeltilmiş ise.

 

C. Zararın Giderilmesi
1. Onarmaya tabi olmayanlar da dahil olmak üzere, her resmileşmiş rönonstan sonra, hakem kusursuz tarafın maruz kaldığı zararın bu Yasalar tarafından yeterli derecede tazmin edilmediğine kanaat getirdiğinde, ayarlı skor atayacaktır.
2. (a) Bir oyuncunun aynı renkteki rönonsunu tekrarlamasından (bkz. yukarıda B2 bendi) sonra, Hakem, rönonsların tekrarlanmamış olması halinde kusursuz tarafın büyük ihtimalle daha çok löve alabilecek olduğuna kanaat getirirse, ayarlı skor uygular.
(b) Her iki taraf aynı bordda rönons yaparsa (bkz yukarıda Madde B7) ve hakem taraflardan birinin zarar görmüş olduğuna kanaat getirirse, bordu herhangi bir rönons yapılmamış gibi değerlendirerek ayarlı skor uygular.

 

 

Örnek;

Güney 3NT oynuyor.

Bu örnekte Doğu R pik atak eder. Deklaran bu löveyi alıp Karolarını çekmeğe başladığında Doğu ikinci karoya bir Kör kaçar. Dekleran Karonun kötü dağıldığını anlayınca oyunu yapmak için tek çare Trefl empası yapar  tutmayınca Doğu 5 Pik bir de Trefl lövesiyle kontratı 2 batırır. Kuzey oyun bittiğinde doğudaki ikinci Karoyu görür ve rönons olduğunu anlar hakem çağırır.
Normalde rönons lövesini kusurlu oyuncu almadığı için otomatik löve ayarlamasına göre bir löve geri iade edileceğinden kontrat 2 yerine 1 batar kararı veriliyor gibi görünse de hakem bu löve aktarımının kusursuz tarafı tam tazmin etmediğini anlar ve rönons olmasaydı normal bir oyun ile kontratın nasıl sonuçlanacağına bakar. 3NT = olarak karar vermelidir.

 

Örnek 2;

Kontrat: 4 Kör Güney    Atak: Pik Rua

Deklaran elden çakar! Kör As ile yere geçer Kör oynar, Doğu küçük oynayan onlu. Karo as sonrası tekrar Kör oynar, Doğu Rua ile alır ve pik oynar.
Deklaran Asla alır. Son kozu çeker. Trefl empasını doğru tarafa atarak 12 löve alır.
Rönons lövesini kusurlu oyuncu kazanmıştır. Bu löve ve daha sonra aldığı lövelerden biri kusursuz tarafa aktarılır. Hakem kararı 4 kör= .

 

Örnek 3;

Kontrat: 2 Trefl Batı    Atak: Kör As

Güney löveyi kazanınca karo ile devam eder. Yer küçük Kuzey Rua. Karo devamını oynayan damla kazanır. Pik Rua ile yere geçer. Karo Asa Doğu Kör Dam, Güney Kör Üçlü atar. Bir gariplik olduğunu fark eden Kuzey ‘birinizde Karo olmalı’ der.
Defans oyuncuları rönons konusunda birbirini uyarabilir. Rönons resmileşmediği için Güney Karo oynayarak rönonsunu düzeltir. Oynadığı Kör Üçlü majör cezalı kart olur.

 

Örnek 4;

Kontrat: 4 Kör Güney    Atak: Karo Dam

Atak yerden As ile alınır. Kör As ve Rua çekilir. Kör Damını görmeyen Batı ikinci Köre Pik defos eder. Deklaran Trefl Damını oynayarak empas atar. Batı Rua ile eli alır. Oyunun sonunda Kör Dam ortaya çıkar. Deklaran sadece Kör Dam ve Trefl Rua kaybederek 11 löve alır.
Rönons resmileşti. Ronöns lövesini kusurlu oyuncu kazanmadı. Rönonstan sonra löve alındığı için bir löve kusursuz tarafa aktarılır.

Hakem rönonsla ilgili masaya ilk gittiğinde her zaman olduğu gibi olaya tam hakim olabilmek için önce hakem çağıran tarafı dinledikten sonra gerek duyduğu tüm oyunculara danışarak olayı tam öğrenir basit bir rönonsmuş gibi görünse de skor yazılabilmesi için karar verdikten sonra eli tekrar inceleyeceğini ve löve aktarımının tam tazmin sağlayıp sağlamadığını mutlaka kontrol edeceğini eğer karar değiştirmesi gerekiyorsa onlara tekrar bildireceğini söylemelidir.

Rönons Videosu (İngilizce):

 

Briç Yasaları – Rönons (Sorular)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d