Briç Yasaları – İzinsiz Bilgi ve Alert (Bilgi)

İzinli ve İzinsiz Bilgi / Alert

Yasa 16, oyuncular için nelerin izinli (kullanılabilir) bilgi ve nelerin izinsiz (kullanılması yasaklanmış) bilgiler olduğunu tanımlar.

a) Kurallar çerçevesinde edinilen tüm bilgiler, skor tahminleri, rakiplerin özellikleri ve turnuva yönetmelikleri içindeki herhangi bir gereklilik, oyuncular için izinli bilgidir.

Neler izinsiz bilgidir?

b) Ortaktan gelen dış bilgi:

1 Ortaktan gelen ve belli bir konuşma veya oyun tarzına işaret edebilecek her
türlü dış bilgi izinsizdir. Buna, söz, soru, bir soruya yanıt, beklenmedik bir alert ya da alert edilmemesi veya kuşkuya yer bırakmayan duraksama, her zamankinden farklı hız, özel vurgu, ses tonu, jest, hareket veya tavır dahildir.

2 Bir oyuncu bir rakibinin böyle bir bilgi verdiğini ve bunun zarara yol açabileceğini düşündüğü zaman, Yetkili Federasyon tarafından yasaklanmadıkça (ki bu durum hakem çağırılmasını gerektirebilir), daha sonra hakem çağırma hakkını saklı tutacağını bildirebilir (rakipler izinsiz bilgi iletilmiş olabileceği savına karşı iseler, hakemi hemen çağırmalıdırlar).

3 Bir oyuncu, bir rakibinin mantıklı alternatifler arasından böyle bir bilginin öne çıkarmış olabileceği bir alternatifi seçtiğine dair, sağlam bir gerekçesi olduğuna inanıyorsa, oyun bittikten sonra hakemi çağırmalıdır (önce çağırması bir usülsüzlük değildir). Hakem yasaya aykırılık bulunduğu ve bunun da kusurlu taraf lehine bir avantaj yarattığı kanısına varırsa bir ayarlı skor vermelidir.

c) Geri alınan konuşma ya da oyundan gelen bilgi:

1 Kusursuz taraf için, geri alınmış eylemden kaynaklanan tüm bilgiler yasaldır.
2 Kusurlu taraf için, geri alınmış eylemden kaynaklanan tüm bilgiler izinsizdir. Kusurlu tarafın bir oyuncusu mantıklı seçenekler arasından izinsiz bilgin tarafından açıkça önerilen bir konuşma veya oyun tarzını tercih edemez.
3. Hakem, C2 maddesinin ihlal edilmiş olduğuna ve bunun kusursuz tarafa zarar vermiş olduğuna kanaat getirirse, ayarlı skor verir.

d) Diğer kaynaklardan gelen harici bilgi

Bir oyuncu oynamakta olduğu veya daha sonra oynayacağı bir bord hakkında kazara yanlış ele bakmak, konuşmalar, sonuç veya yorumlar duymak, başka bir masada kartları görmek, artırım başlamadan kendi masasındaki başka bir oyuncuya ait bir kartı görmek gibi yollardan izinsiz bilgi edindiği zaman, hakem masaya, tercihen bilginin alıcısı tarafından, derhal çağrılmalıdır.

Yasa 20, Konuşmaların gözden geçirilmesi ve açıklanması

A. Açıkça Anlaşılamayan Konuşma
Bir oyuncu hangi konuşmanın yapıldığı ile ilgili tereddütte ise hemen açıklık getirilmesini talep edebilir.

B. Artırım Süreci Sırasında Konuşmaların Gözden Geçirilmesi
Artırım süreci sırasında, bir oyuncu konuşma sırası kendisine geldiğinde, yasa gereği pas geçmesi gereken oyunculardan değil ise önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteme hakkına sahiptir. Talebe cevap verirken alertler de yinelemeye dahil edilmelidir. Bir oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez.

C. Sonuncu Pastan Sonra Gözden Geçirme
1. Sonuncu pastan sonra her bir defans oyuncusu, atağın kendisinde olup olmadığını sorma hakkına sahiptir.
2. Deklaran veya her bir defans oyuncusu, oynama sırası kendisine ilk geldiğinde, önceki tüm konuşmaların tekrarlanmasını isteyebilir. B maddesinde olduğu gibi oyuncu daha önceki konuşmalar ile ilgili kısmi tekrar yapılmasını talep edemez ve tamamlanmadan önce tekrarı yarıda kesemez.

D. Artırımı Kim Gözden Geçirebilir
Konuşmaların tekrarlanması talebi yalnızca bir rakip oyuncu tarafından cevaplandırılabilir.

E. Yinelemedeki Yanlışlığın Düzeltilmesi
Yer veya yasa gereği pas geçmesi gereken bir oyuncu da dahil tüm oyuncular, yinelemedeki yanlışlıkların gecikmeksizin düzeltilmesinden sorumludur.

F. Konuşmaların Açıklanması
1. Artırım sırasında ve sonuncu pastan önce, herhangi bir oyuncu, konuşma
sırası kendisine geldiğinde, rakiplerinin artırımlarının açıklamasını isteyebilir.
Açıklama isteyen oyuncunun; yapılmış konuşmalara ek olarak, ilintili olup da yapılmamış olası konuşmalar hakkında ve ortaklık anlaşmalarına bağlı olarak varılan çıkarımlar konusunda da bilgi alma hakkı vardır. Hakemin aksi yönde bir talimatı hariç, sorular, söz konusu konuşmayı yapan oyuncunun ortağı tarafından yanıtlanmalıdır. Soruyu soran oyuncunun ortağı konuşma ya da oyun sırası kendisine gelmeden önce ek bir soru soramaz.
2. Sonuncu pastan sonra ve oyun süreci boyunca, her defans oyuncusu oynama sırası kendisine geldiğinde rakip artırımının açıklanmasını isteyebilir. Elden ya da yerden oynama sırası kendisinde iken, deklaran, defans oyuncularının konuşmalarının veya kart oyunu anlaşmalarının açıklanmasını isteyebilir.
3. Yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddeler kapsamında bir oyuncu tek bir konuşmaya ilişkin soru sorabilir ancak bu durumda Yasa 16B1 uygulanabilir.
4. (a) Bir oyuncu, artırım esnasında yapmış olduğu açıklamanın yanlış ya da
eksik olduğunu fark ederse, Belirginleştirme Süreci’nin bitiminden önce hakemi çağırmalı ve hatalı açıklamasını düzeltmelidir. Bu oyuncu, dilerse Hakemi daha önce de çağırabilir, ancak böyle bir yükümlülüğü yoktur.
(b) Hakem, bu şekilde masaya çağırıldığında Yasa 21B veya 40B3’ü uygular.
5. (a) Ortağı yanlış bir açıklama vermiş olan bir oyuncu, hatayı artırım sürecinde düzeltemez veya bir yanlış yapıldığını tavır veya davranış şekli ile ima edemez. Burada ‘Yanlış açıklama’; alert ya da açıklamanın yönetmelikler uyarınca yapılmamasını veya yönetmeliklerin gerektirmediği bir alert (ya da açıklama) yapılmasını kapsar.
(b) Oyuncu ilk yasal fırsatta ki bu yasal fırsat;
(i) bir defans oyuncusu için oyun sonu, ve
(ii) deklaran ya da yer için artırmanın son pasından sonradır.
Kendi görüşüne göre ortağının açıklamasının hatalı olduğu ile ilgili rakiplerini bilgilendirerek hakem çağırmalıdır.
6. Hakem, bir oyuncunun rakibi tarafından kendisine verilen yanlış bilgiye dayanarak bir tavır aldığına kanaat getirmesi durumunda, Yasa 21 veya Yasa 47E’den masadaki duruma uygun olanı uygulanmalıdır.

G. Yanlış Prosedür
1. Bir oyuncu, tek amacı ortağının yararlanması olan bir soru soramaz
2. Bir oyuncu, tek amacı bir rakipten yanlış bir cevap almak olan bir soru soramaz.
3. Yönetici Federasyon’un izin verdiği durumlar haricinde, bir oyuncu artırım ya da oyun sürecinde kendi sistem kartı ve notlarına başvuramaz.

Yasa 40, Ortaklık anlaşmaları

Her ortaklık, ortaklık anlaşmalarını rakiplerinin bilgisine sunmakla
yükümlüdür. Bunun biçimi Yetkili Federasyon tarafından belirlenir. Bir oyuncu, önceden bildirimde bulunmadan gizli ortaklık anlaşmasına dayalı
olmamak koşuluyla herhangi bir konuşma veya oyunu yapabilir. Bir konuşma veya oyun tarzının ortaklık anlaşması kapsamındaki anlamı,
ortaklığı oluşturan oyunculara bağlı olarak değişiklik gösteremez.

Bir oyuncu artırım süreci başladıktan oyun sona erene kadar kendi konvansiyon kartını inceleyemez, ancak (yalnızca) deklaran taraf oyuncuları sadece Belirginleştirme Sürecinde kendi konvansiyon kartlarına bakabilirler.

Bir oyuncu rakiplerin konvansiyon kartını aşağıdaki durumlarda inceleyebilir:
(i) Artırım başlamadan önce,
(ii) Belirginleştirme Süreci esnasında,
(iii) Artırım ve oyun sürecinde, sadece konuşma veya oynama sırası kendisindeyken.
(iv) Bir rakibin istemiş olduğu bir açıklama üzerine, ortağının konuşma veya oyun tarzının önemini doğru bir şekilde açıklamak amacıyla.
(d) Yetkili Federasyon tarafından izin verilmediği takdirde, bir oyuncu, artırma ve oyun süreci esnasında bellek, hesaplama becerisi veya oyun tekniğini güçlendirecek destek alamaz.

Bir tarafın, rakiplerinin bir konuşma veya oyunu bu yasaların gerektirdiği şekilde açıklamaktaki eksikliği nedeniyle zarara uğraması halinde ayarlı
skor ile onarma yapılır. Ortaklık anlaşmalarının açıklanması kuralını yinelenen şekilde ihlal eden ortaklıklara cezai yaptırım uygulanabilir.

Bir taraf, rakiplerinin oynanan turnuvanın kurallarına aykırı özel bir ortaklık anlaşması kullanması nedeni ile zarara uğrarsa ayarlı skor atanmalıdır. Bu kurallara aykırılık yöntemsel cezaya tabi olabilir.
Bir oyuncu rakiplerin isteği üzerine ortağının konuşma veya oyunun anlamını açıklarken ortaklık uzlaşmaları ve ortaklık deneyimince kendisinde oluşan tüm özel bilgileri açıklamalıdır, ancak briç oyuncularınca genel olarak bilinen konularda kendi bilgi ve deneyimine bağlı çıkarımları açıklamak zorunda değildir.
Hakem, rakiplerinin seçimi için önemli bir bilginin açıklama sırasında verilmemesi ve bundan zarar görülmesi halinde skoru ayarlar.

Sistemden Sapma ve Psişik Aksiyon
1. Bir oyuncunun kendi tarafınca önceden ilan edilmiş anlaşmasından sapması, ancak ortağının bu sapmadan haberi olması için rakiplerden daha fazla nedeninin olmadığı kesinse mümkün olabilir. Tekrar eden sapmalar örtülü anlaşmaya dönüşerek ortaklığın yöntemlerinin bir parçası halini alır ve sistemlerin açıklamasını düzenleyen kurallara göre açıklanmak zorundadır. Hakem açıklanmamış bilginin rakiplere zarar verdiğine hükmederse skoru ayarlar ve yöntemsel ceza verebilir.
2. Hiçbir oyuncu sistemden saptığını rakiplerine açıklamak zorunda değildir.

 

Yasa 73, iletişim, tempo ve aldatma

Artırım veya oyun esnasında ortaklar arasında iletişim sadece konuşma ve oyunların kendisi vasıtasıyla sağlanacaktır. Özel vurgu, tavır, farklı ses tonu ve aşırı duraksama veya acele etmek, ortaklar arasında uygunsuz iletişim kabul edilir.

Ortaklar; konuşma ve oyunların yapılışındaki tavır, dışa dönük söz ve jestler, rakiplere sorulan veya sorulmayan sorular veya rakiplere yapılan veya yapılmayan uyarı ve açıklamalar aracılığıyla iletişim kurmazlar. Bir ortaklık için en ağır suç bu yasalarda onaylananların dışında önceden belirlenmiş iletişim yöntemleri ile bilgi alışverişinde bulunmaktır.

Oyuncuların sabit bir tempo ve değişmez bir tavrı sürdürmeleri arzu edilir. Hakem, masum bir oyuncunun, rakibin söz, tavır, tempo ve benzeri davranışlarından yanlış bir çıkarımda bulunduğunu belirlerse ve rakibin bu şekilde davranmasını gerektirecek briç ile ilgili bir sebep olmadığı halde bunun kendisine kazanç sağlayabileceğinin bilincinde alabilecek durumdayken bu şekilde davrandığına kanaat getirirse, ayarlı bir skor atayacaktır.

 

Yasa 75, hatalı açıklama veya hatalı konuşma

Rakibe hatalı bir açıklama yapılması halinde oyuncuların (ve hakemin) sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

A. İzinsiz Bilgiye Yol Açan Hata
Ortaklık anlaşmalarının doğru veya yanlış bir şekilde açıklanmasından bağımsız olarak, bir oyuncu, ortağının açıklamasını duyunca, kendi konuşmasının yanlış anlaşıldığını anlar. Oyuncu, bu izinsiz bir bilgiden  yararlanmaktan dikkatle kaçınmalıdır, aksi takdirde Hakem ayarlı skor atayacaktır.

B. Hatalı Açıklama
1. Ortaklık anlaşması, yapılan açıklamadan farklı ise, yapılan açıklama bir Yasa ihlalidir. Bu ihlal sonucu kusursuz taraf zarar görürse, Hakem ayarlı skor atayacaktır.
2. Bir oyuncu kendi hatasının farkına varırsa, atak kartı açılmadan önce (veya oyun içinde ise, hemen) Hakemi çağırmalı ve hatasını düzeltmelidir. Oyuncunun, artırma sonuçlanmadan önce de Hakem çağırma hakkı vardır ancak bu bir zorunluluk değildir.
3. Oyuncunun ortağı, artırma devam ederken, hatalı açıklamayı düzelmek için herhangi bir şey yapmamalıdır ve eğer daha sonra defansta kalırsa oyun sona erdikten sonra kesinlikle Hakem çağırmalı ve açıklamayı düzeltmelidir. Ortağı deklaran veya yer olursa, oyuncu son pas’tan sonra Hakemi çağırmalı ve düzeltmeyi yapmalıdır.

C. Hatalı Konuşma
Ortaklık anlaşması doğru şekilde açıklandığı takdirde, hata yapılan açıklamada değil yapılan konuşmanın kendisinde ise, herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. Açıklamanın hemen veya daha sonra düzeltilmesine (veya Hakem çağrılmasına) gerek yoktur. Zarardan bağımsız olarak skor geçerli kalır

D. Hakemin Belirlemeleri
1. Oyuncular, ortaklık anlaşmalarını net bir şekilde açıklamakla yükümlüdürler. Bunun yapılmaması yanlış bilgi verilmesi olarak değerlendirilir.
2. Tüm ortaklık anlaşmaları, her iki oyuncunun da karşılıklı olarak aynı anlayışa sahip olmalarını gerektirir ve karşılıklı anlayışların farklı olduğu bir durumda ortaklık anlaşmasını açıklamak, bir kural ihlalidir.
3. Bir ihlal meydana geldiğinde (B1 veya D2 bendinde belirtilen şekilde) ve yapılan konuşmanın ortaklık anlaşması çerçevesinde anlamının ne olduğuna ilişkin yeterli kanıt varsa, Hakem, rakiplerinin doğru açıklamayı zamanında alması halinde gerçekleşmesi muhtemel sonucu göz önünde bulundurarak ayarlı skor atayacaktır.
Eğer Hakem konuşmanın bir ortaklık anlaşmasına dayanmadığını belirlerse, rakiplerinin bu bilgiye sahip olmaları durumunda gerçekleşmesi olası sonuca göre ayarlı skor atayacaktır.

Yasa 75 hatalı açıklama örneği;

Kuzey 1NT açmış ve Güney, zayıf eli ve uzun karoları ile oynamak amaçı ile, 2 Karo deklare etmiştir. Ancak, Batının araştırmasına cevaben, Kuzey, Güneyin deklaresinin kuvvetli ve yapay olduğunu, majör renkleri sorduğunu açıklamıştır.

A. Hataya Yol Açan İzinsiz Bilgi
Kuzeyin bu deklareye ilişkin yaptığı açıklama doğru da olsa yanlış da olsa, açıklamayı duyan, Güney, kendi 2 Karo deklaresinin yanlış anlaşıldığını bilmektedir. Bu bilgi ‘izinsiz bilgi’dir, dolayısıyla Güney bu bilgiden haksız bir avantaj sağlamaktan dikkatle kaçınmalıdır. (Aksi takdirde hakem ayarlı skor uygulayacaktır). Örneğin, eğer Kuzey 2 Sanzatu rebid ederse, Güney bu deklarenin onun yalnızca herhangi bir majör renkte dört kartlı tutuşu inkar ettiğine dair izinsiz bir bilgiye sahiptir; ancak Güneyin sorumluluğu, Kuzey zayıf bir cevap karşısında, maksimum değerler gösteren, kuvvetli bir zon denemesi yapmış gibi davranmaktır.

B. Hatalı Açıklama
Gerçekte ortaklık anlaşması 2 Karonun doğal oynamaya olduğu yolundadır; yanlışlık Kuzeyin açıklamasındadır. Mademki Doğu-Batıya, Kuzey-Güneyin anlaşmasının tam bir tarifini alma hakkı verilmiştir, o halde bu açıklama yasaya aykırıdır (bu aykırılık Doğu-Batının zarar görmesi ile sonuçlanırsa, hakem ayarlı bir skor atayacaktır). Eğer Kuzey daha sonra kendi hatasının farkına varırsa, derhal hakemi haberdar etmelidir. Güney artırım devam ettiği müddetçe hatalı açıklamayı düzeltmek için hiçbir şey yapmamalıdır; sonuncu pastan sonra Güney, dekleran veya yer olacaksa, hakem çağırmalı ve açıklamanın düzeltilmesini teklif etmelidir. Eğer Güney defans oyuncusu olursa, oyun sona erdikten sonra hakem çağırır ve açıklamayı düzeltir.

C. Hatalı Konuşma
Ortaklık anlaşması açıklandığı gibidir: 2 karo kuvvetli ve yapaydır ve hata Güneyin deklaresindedir. Mademki Doğu-Batı, gerçekten de Kuzey-Güneyin anlaşmasının tam bir tarifini almıştır, o halde burada yasaya aykırılık yoktur; Kuzey-Güneyin ellerinin tam bir tarifini alma hakları yoktur.
(Zarar ne olursa olsun, hakem, skorun geçerli kalmasına hükmedecektir; ancak hakem, aksine kanıt bulunmadığında, Hatalı Konuşmadan ziyade, Hatalı Açıklama yapıldığını var sayar). Güney, Kuzeyin açıklamasını düzeltmemelidir (veya hakemi haberdar etmemelidir) ve bunu daha sonra da yapmaya dair bir sorumluluğu yoktur.

Hatalı, eksik açıklama videosu (İngilizce)

 

İzinsiz Bilgi / Alert (Sorular)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Halim Hanyaloğlu
%d